En noga övervakad produktionsprocess

Produkternas hållbarhet och kvalitet baserar sig på högklassiga råvaror, en strikt och övervakad process och låga temperaturer.

Fördelarna med Salicos stora produktionsanläggning är en jämn produktkvalitet både i skärningsresultatet och i råvarorna, produkternas långa hållbarheter och minimalt svinn. Vi samarbetar såväl med våra kunder som med våra avtalsodlare och leverantörer inom den ständiga utvecklingen av vår produktion, våra produkter och förpackningar.

Noggranna kvalitetssystem i bakgrunden

Salico har en noggrann egen övervakning från råvara till slutkund. SQMS (Supplier Quality Management System) är ett system med extern revision varje år. SQMS är McDonalds egna kvalitetssystem som särskilt betonar produktsäkerhet och produktionshygien. 

Med hjälp av vårt övervakningssystem som vi baserar på principerna HAACP (egenkontrollsystemet Hazard Analysis Critical Control Point som baserar sig på EU:s stadgar om livsmedelshygien) övervakar vi hela produktionskedjan och identifierar kritiska punkter redan på förhand. Tack vare en noggrann uppföljning garanterar vi att slutprodukten har hög hygiennivå och är säker. Våra anställda har hygienpass vilket garanterar att råvarorna behandlas och produkterna tillverkas enligt hygienstadgarna. 

Visste du det här om våra produkter?

De bästa råvarorna

I valet av råvaruleverantör är kvalitet, pris och leveranssäkerhet det viktigaste. Val av leverantör sker enligt växtsäsongerna och godkännande sker med hjälp av revision.

 

Den inhemska

Inhemska råvaror används alltid när det är möjligt. Importerade ingredienser är också snabbt tillgängliga, eftersom leveranserna till Juva sker dagligen.

Egenkontroll

En noggrann egenkontroll (HACCP och SQMS), frivilliga laboratorieprover, en hög hygiennivå och teknologi garanterar en fungerande produktionsprocess.

Toppteknologi

Den nyaste teknologin (optisk sorterare, tvättsystem). Möjliggör en ökad kapacitet och effektivitet och förbättrar produktkvaliteten.

 

Färskt och fräscht

Endast råvarornas bästa delar används i STRAX-produkterna. Tack vare högklassiga råvaror, produktionsteknologin och den obrutna kylkedjan har produkterna en färskhet och hållbarhet i toppklass.

 

 

Rent vatten och rätt temperatur

Råvarorna tvättas med rent vatten och produkterna innehåller inte konserveringsmedel eller tillsatsämnen. Rätt temperatur under produktionens olika faser är viktig. Råvaran lagras i under + 4 °C och arbetet sker i +6 – +8 °C. Den förädlade produkten ska alltid förvaras i + 2° – + 4°.

Även handarbete

Produktionen är till största del automatiserad från skärning till förpackning, men det finns även många råvaror som kräver handarbete i produktionen.

 

Viktig produktutveckling

Hos Salico har man förbundit sig vid att ständigt utveckla produktionen, produkterna och förpackningarna. Till det omfattande samarbetet inom Greenfoods hör även produktutveckling med Greenfoods andra enheter.

 

Återvinning

År 2015 återvann Salico Oy 99 % av allt avfall. Helhetsmålet är en maximal återvinning av allt avfall, och detta gäller allt avfallsmaterial från kartong till bioavfall.

 

 

Kvalitet och säkerhet

Salicos egenkontrollprogram tar ställning till möjliga avvikelser redan under produktionsprocessen och ingriper i allt från råvaruhantering till leverans av färdig produkt till kund. Detta baserar sig på HACCP-egenkontrollsystemet som används för att skapa noggranna och systematiska metoder för att följa upp hygiennivån och funktionerna och för att lokalisera kritiska punkter i produktionen (CCP:s) samt metoder för att följa upp hygiennivå och funktioner och för att rätta till problem.

Utöver produktionsövervakningen övervakar Salico slutproduktens helhetskvalitet med hjälp av hållbarhets- och laboratorieprover. Salico Oy har även ett eget laboratorium där man undersöker produkt- och ytrenhetsprover. Till ett externt ackrediterat laboratorium skickas produkt-, yt-, vatten- och luftprover. Viktiga punkter i egenkontrollen är även produktionsförhållandena, renhållningen, skadedjursbekämpningen, personhygienen och hanteringen av kundrespons och reklamationer.